Bibliográfia

Önálló kötet

 • 2018 „Vreau să fiu român!” Identitatea lingvistică și religioasă a ceangăilor din Moldova. [„Én román akarok lenni!” A moldvai csángók nyelvi és vallási identitása] Cluj-Napoca, Institutul Studierea Problemelor Minorităților Naționale, 467. p. ISBN 978-606-8377-55-1 (térképmelléklettel, grafikonokkal, képmellékletekkel). (Részlet megtekinthető itt.)
 • 2016 Csíksomlyó a népi vallásosságban. Budapest, Nap Kiadó, 270. p. ISBN 978-963-332-0754 (két térképmelléklettel, 148 képpel)
 • 2012 Language Shift at the Moldavian Csángós. The Romanian Institute for Research on National Minorities. Cluj-Napoca, 338. p. ISBN 978-606-8377-10-0 (térképmelléklettel, grafikonokkal).
 • 2011 Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 332. p., ISBN 978-606-8178-41-7 (térképmelléklettel)
 • 2008 Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 350. p., ISBN: 978-973-88358-6-3 (fényképmellékletekkel)
 • 2006 Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 440. p., 225 fényképmelléklettel. ISBN: 978 963 662 039 4
 • 2001 Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 320. p., ISBN: 963 9337 08 0 (fényképmellékletekkel)
 • 2000 Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 431. p., ISBN: 973-9311-66-0 (Ádám Gyula fényképeivel)
 • 1999 Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Aus dem Ungarischen von Éva Zádor. Umschlagsgestaltung: Gyula Ádám. Csíkszereda, Pro Print, 303. p., ISBN: 973-9311-51-2
 • 1999 Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 371. p., ISBN: 973-9311-45-8 (fényképmellékletekkel)
 • 1998 Hungarians in Moldavia. Budapest, Teleki László Foundation. Institute for Central European Studies. April 1998. No. 8., 25. p., ISBN 963 03 4942 6, ISSN 1418-6802 (térképmelléklettel)
 • 1996 Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press, Korunk Baráti Társaság, Ariadné Könyvek, 264. p., ISBN: 973-97661-3-7 − Második kiadás: Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 263. p., ISBN: 973-9311-69-5 (Ádám Gyula fotóival)
 • 1995 Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 310. p., ISBN: 973-96123-6-9 (Ádám Gyula fotóival) − Második kiadás: 1996., ISBN: 973-97734-7-8

Doktori dolgozat

 • 1999 Moldvai csángó archaikus népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Doktori értekezés. Tudományos irányító: Dr. Péntek János. Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár. Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék. Kolozsvár, I–III. 761. p.

Tankönyv

 • 2006 Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 344. p., 89 fényképmelléklettel, ISBN: 973-8439-23-X
 • 2001 Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Szöveggyűjtemény a Magyar népi kultúra című tankönyvhöz. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács−Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, ISBN: 973-85036-7-1 (2. kiad.: Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 376. p., ISBN: 978-973-114-050-6)
 • 1999 Demény István Pál–Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács, 243. p. (2. kiad.: Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 234. p.)

Könyv- és folyóiratszerkesztés

Tanulmányok

 • 2020 Egy Úz-völgyi csángó asszony folklórtudása: szövegtípusok és -funkciók. In: Szakál Anna – Tekei Erika (szerk.): „Tenger fenekéről gyöngyszemeket szednék.” Tanulmányok Olosz Katalin tiszteletére. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 237–262. (Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 28.)
 • 2020 A csíksomlyói pünkösdi búcsú új kulturális ökonómiája. Erdélyi Múzeum LXXXII. 2. 14–24.  ISSN 1453-0961
 • 2020 Emlékezés egy régi moldvai gyűjtőútra. In: Dobák Judit – R. Nagy József (szerk.): Docendo discimus. A 60 esztendős Kotics József köszöntése. Miskolc, Miskolci Egyetem BTK, Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, 387–398.
 • 2019 A magyar nyelvű vallásgyakorlás utolsó emlékei egy moldvai csángó faluból. In: Bali János–Bárth Dániel–Deáky Zita–Vámos Gabriella: Kövek, fák, források. Tanulmányok Mohay Tamás hatvanadik születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Néprajzi Intézet, 84–108.
 • 2019 Petrás Ince János 1861-es leírásai a klézsei plébániához tartozó moldvai csángó falvakról. Honismeret. Különszám. XLVIII. 2019. október, 135–142.
 • 2018 Erdélyi Zsuzsanna szimbólumkutatásainak tudománytörténeti hátteréről. In: Lengyel Ágnes‒Czövek Judit (szerk.): „Kívül aranyos, belül irgalmas…” Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna emlékére. Konferenciasorozat a vallási néprajz iskolateremtő tudósainak tiszteletére I. Balassagyarmat, MNM Palóc Múzeuma, 39‒58.
 • 2018 The New Cultural Economy and the Ideologies of the Csíksomlyó (Șumuleu Ciuc) Pilgrimage Feast. In: Szabó, Árpád Töhötöm ‒ Szikszai, Mária (eds.): Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. Cluj‒Napoca ‒ Aarhus, Kriza János Ethnographic Society ‒ Intervention Press, 145‒178.
 • 2018 Kié a csíksomlyói búcsú? (Örökség-fogalmak és -ideológiák). In: Jakab Albert Zsolt–Vajda András (szerk.): A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, Kriza Könyvek 43., 139‒159.
 • 2017 A minőség mint értéktöbblet. A 100 éve született Mikecs László tudományos módszeréről. In: Keszeg Vilmos‒Szakál Anna‒Virginás-Tar Emese (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 25. Néprajzi kutatástörténeti örökség Erdélyben. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 227‒242.
 • 2017 Nyelvi megnyilatkozásokat jelölő tájszók és állandó szókapcsolatok egy csíki falu (Csíkszentkirály) szókincsében. In: Benő Attila – Fazakas Annamária szerk.: Stilus virum arguit – A stílus elárulja az embert. Köszöntő kötet Máthé Dénes 65. születésnapjára. Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár, 162–178. (Egyetemi füzetek 34.)
 • 2016 A vallással és az egyházi élettel kapcsolatos állandó nyelvi kifejezések egy csíki falu (Csíkszentkirály) szókincsében. In: Bihari Nagy Éva−Keményfi Róbert−Marinka Melinda−Kavecsánszki Máté (szerk.): Diptichon. Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére. Debrecen, DE Néprajzi Tanszék, 436−448.
 • 2016 Kulturális azonosság és idegenség: a moldvai csángók viszonya Csíksomlyóhoz.  Ethnographia CXXVII. 2. 1–27.
 • 2015 Az emberi testre és a testiségre vonatkozó metaforikus kifejezések Csíkszentkirály szókincsében. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények LIX. 2. 117−142.
 • 2015 Utószó. Székely népi imádságok. Válogatta és szerkesztette Tánczos Vilmos. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal (Székely Könyvtár 36.), 127−132.
 • 2015 Egy moldvai csángó férfi vallásos világképének öt regisztere és a szakrális kommunikáció lehetőségei. In: Pócs Éva (szerk.): Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, 580−611. (Tanulmányok a transzcendensről VIII.) – Angol változata: Religious  World View of a Moldavian Csángó Man. In: Éva, Pócs (ed.): Body, Soul, Spirits and Supernatural Communication. Cambridge Scholars Publishing, 2019. 411‒449. ISBN (10): 1-5275-2231-8, ISBN (13): 978-1-5275-2231-2
 • 2015 A romániai magyar néprajzkutatás tizenkét éve (2002−2013). In: Péntek János−Salat Levente−Szikszai Mária (szerk.): Magyar tudományosság Romániában 2012−2013 között. Kolozsvár, Ábel Kiadó, II. 69−176.
 • 2015 „Pozsony Franciscus et Catharina uxor…” Petrás Ince János 19. századi családösszeírásai moldvai csángó falvakban. In: Jakab Albert Zsolt−Kinda István (szerk.): Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság−Szabadtéri Néprajzi Múzeum−Székely Nemzeti Múzeum, 339−345.
 • 2015 Újabb adatok Petrás Ince János (1813−1886) életpályájához. Székelyföld XIX. 1. 101−120. – Megjelent még: 1. In: Keszeg Vilmos−Szász István Szilárd−Zsigmond Júlia (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 421−436. 2. Moldvai Magyarság XXV. 7. (290.) 4−7., 8. (291.) 5−8., 9. (292.) 4−7., 10. (293.) 7−9. (Kétnyelvű. Román címe: Date noi privind cariera lui Petrás Ince János [1813−1886])
 • 2015 Petrás Ince János 19. századi moldvai családösszeírásai. Somoska régi és mai családnevei. In: Vörös Ferenc (szerk.): A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VI. Határtalan névföldrajz. A 2015. május 28−30-i alsóőri névföldrajzi tanácskozás előadásai. Unterwart/Alsőőr−Budapest, UMIZ−Imre Samu Nyelvi Intézet, 221−250. (Imre Samu Nyelvi Intézet kiadványai V.)
 • 2014 Székely László (1912−1982) életpályája és szellemi hagyatéka. In: Keszeg Vilmos−Szász István Szilárd−Zsigmond Júlia (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 421−436.
 • 2014 Petrás Incze János élete és életműve. In: Barna Gábor (szerk.): „aʼ Magyar Nemzetnek utolsocsepp vérig háládatos fija…” Petrás Incze János két évszázados születési évfordulójára rendezett konferencia előadásai. Budapest, Lakatos Demeter Kulturális Egyesület, 15−54. − Rövidített változata: Petrás Incze János (1813–1886) élete és életműve. Csángó Tükör X. 2013. 32. 4–6.
 • 2012 Lükő Gábor bukaresti kapcsolatai, tanulmányai (1931−1933). In: György V. Imola−Keszeg Vilmos−Tekei Erika (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 251−278. − Megjelent még: Székelyföld XVII. 2013. 3. 111−135.
 • 2011 A halottkultusz modern kori átalakulása.In: Diósi Dávid (szerk.): A halálbiztos halál. Tanulmányok az elmúlás és a halál kultúrájáról. Budapest–Kolozsvár, Szent István Társulat–Verbum, 10–122.
 • 2011 “Hát mondja meg kend, hogy én mi vagyok!” A csángó nyelvi identitás tényezői: helyzetjelentés a 2011-es népszámlálás kapcsán! In: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 253−284. ISBN 978-606-8178-41-7 − Megjelent még: Pro Minoritate 2012. ősz, 80−112. ISSN 1216-9927.
 • 2011 Csángó nyelvideológiák. In: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 187−209. ISBN 978-606-8178-41-7 − Megjelent még: 1. In: Hires-László Kornélia−Karmacsi Zoltán−Márku Anita: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok. A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2012. 28−47. ISBN 9789639902947. 2. Angolul: Csángó language ideologies. In: Lehel Peti − Vilmos Tánczos (eds.): Language Use, Attitudes, Strategies. Linguistic Identity and Ethicity in the Moldavian Csángó Villages. Cluj-Napoca, The Romanian Institute for Research on National Minorities, 2012. 203−232. ISBN 978-606-8377-01-8. (Online elolvasható még a Debreceni Egyetem honlapján is, itt.)
 • 2011 A moldvai csángók nyelvészeti kutatása. In: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 109−185. ISBN 978-606-8178-41-7 − Megjelent még: 1. A moldvai csángók nyelvészeti kutatása. I−III. Székelyföld XVI. 2012. 9. 111−135. (1. rész), 10. 129−148. (2. rész), 11. 111−137. (a 3., befejező résznek nincs online hozzáférhetősége) (átdolgozott, rövidebb változat); 2. A moldvai csángók nyelvészeti kutatása – Investigarea lingvistică a ceangăilor moldoveni. Moldvai Magyarság XXII. 2012. 11. (258.) 18−19., 12. (259.) 19−21., XXIII. 2013. 1. (260.) 17−20., 2. (261.) 16−20., 3. (262.) 15−19., 4. (263.) 16−19., 5. (264.) 16−19., 6. (265.) 16−20., 7. (266.) 16−21., 8. (267.) 16−21., 9. (268.) 16−19., 10. (269.) 16−17., 11. (270.) 14−17., 12. (271.) 18−20. (átdolgozott, rövidebb változat, kétnyelvű)
 • 2011 A moldvai csángók nyelvcseréje történeti perspektívában. In: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 9−28. ISBN 978-606-8178-41-7
 • 2011 A Kriza János Néprajzi Társaság múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Korunk XXII. 3., március, 17−21.
 • 2011 The Moldavian Csángós. Questions of Demography and Linguistic Assimilation. Uralica Helsingiensia 5. Ethnic and Linguistic Context of Identity: Finno-Ugric Minorities. Edited by Riho Grünthal & Magdolna Kovács. ISBN 978 952 5667 28 8, ISSN 1797-3945. Helsinki, 97−119.
 • 2011 A moldvai csángók magyar nyelvismerete 2008−2010-ben. I−III. Székelyföld XV. 5. 90−117., 6. 102−131., 7. 104−138. − Megjelent még: 1. A moldvai csángók magyar nyelvismerete 2008−2010-ben. Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai szemle. ISSN 1224-2292. Kolozsvár. Új sorozat, XV. évfolyam, 2010. 3−4. (57−58.) szám, 62−156.; 2. A moldvai csángók magyar nyelvismerete 2008−2010-ben. In: Vargyas Gábor (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. L’Harmattan − PTE Néprajz−Kulturális Antropológia Tanszék, 2011. 215−300. ISBN 978-963-236-469-8; 3. In: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011. 29−108. ISBN 978-606-8178-41-7; 4.  Hungarian Language Command among the Moldavian Csángós, 2008−2010. In: Barszczewska Agnieszka − Lehel Peti: Integrating Minorities: Traditional communities and Modernization. Cluj−Napoca, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale − Kriterion, 2011. 265−378. ISBN 978 606-9 2744-9-1; 5. Estimated Hungarian Language Command among the Moldavian Csángós, 2008−2010. In: Lehel Peti − Vilmos Tánczos (eds.): Language Use, Attitudes, Strategies. Linguistic Identity and Ethicity in the Moldavian Csángó Villages. Cluj-Napoca, The Romanian Institute for Research on National Minorities, 2012. 239−278. ISBN 978-606-8377-01-8 (csak számadatok tanulmány nélkül, térképmelléklettel); 6. A moldvai csángók magyar nyelvismerete 2008−2010-ben − Nivelul de cunoaştere a limbii maghiare la ceangăii moldoveni în 2008−2010. Moldvai Magyarság XXI. 2011. 7. (242.) 14−18., 8. (243 .) 6−11., 9. (244.) 8−9., 10. (245.) 14−18., 11. (246.) 14−15., 12. (247.) 14−20., XXII. 2012. 1. (248.) 14−18., 2. (249.) 14−20., 3. (250.) 14−18. 4. (251.) 14−19., 5. (252.) 16−19., 6. (253.) 17−21., 7. (254.) 16−19., 8. (255.) 16−19., 9. (256.) 17−20., 10. (257.) 17−21. (kétnyelvű) 7. Hungarian Language Command among the Moldavian Csángós, 2008−2010. In: Vilmos Tánczos: Language Shift at the Moldavian Csángós. The Romanian Institute for Research on National Minorities. Cluj-Napoca, 2012. 31−145. ISBN 978-606-8377-10-0
 • 2010 Magyar vallási néprajzi kutatások Erdélyben (tudománytörténeti összefoglaló és könyvészet). In: Czégényi Dóra−Keszeg Vilmos−Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 13−116.
 • 2010 Csíksomlyó spiritualitásának néhány összetevője. Keresztény Szó XXI. 12. 1−5.
 • 2010 Az északi csángók nyelvcseréjének mai helyzete − számokban. In: Csernicskó István − Fedinec Csilla − Tarnóczy Mariann − Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): Utazás a magyar nyelv körül. Írások Kontra Miklós tiszteletére. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 172−179.
 • 2010 Néhány képtelen székely proverbium képi hátteréről. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és nyelv. Budapest, Akadémiai Kiadó, 41−58. − Rövidített formában, könyvészet nékül megjelent még: Néhány képtelen székely szólás képi hátteréről. Látó XXI. 5. 88−102.
 • 2009 A magyar szentek moldvai kultuszának történeti rétegei. In: Diószegi László (szerk.): Moldvai csángók és a változó világ. Budapest−Szombathely, Teleki László Alapítvány−Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, 139−157.
 • 2009 A passióepika néhány képe az archaikus népi imádságokban és az egyházművészetben. In: Marton József − Bodó Márta (szerk.): Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről. Budapest−Kolozsvár, Szent István Társulat−Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, 50−61. (ISBN 978-606-8059-12-9)
 • 2009 A Tatros menti székelyes csángók magyar nyelvismerete 2008-ban. In: Diószegi László (szerk.): Moldvai csángók és a változó világ. Budapest−Szombathely, Teleki László Alapítvány−Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, 177−222. (ISBN 963-7081-12-7) (Online elérhető még itt is.)
 • 2009 The various divisions of Hungarian popular culture in Transylvania. In: Medgyesi Emese (ed.): Living Transylvania. Conference on Transylvania’s European Values held in the European Parliament 10.06.2008. Published by Stúdium Ltd. Cluj-Napoca, [2009], 35−44. − La division de la culture populaire hongroise de Transylvanie. In: Medgyesi Emese (coord.): Transylvanie vivante. Conférence sur les valeurs européennes Transylvanies organisée au sein du Parlement Européen, le 10 juen 2008., 35−44. (English and French) (ISBN 978-973-643-167-8)
 • 2009 Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete a moldvai katolikus egyházmegyében. In: Gábor Csilla−Knecht Tamás−Tar Gabriella-Nóra (szerk.): Árpád-házi Szent Erzsébet. Magyar−német kultúrkapcsolatok Kelet−Közép−Európában. Kolozsvár, Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, 167−175., 318−320. (képmellékletekkel) (978-973-88891-8-7)
 • 2008 Lükő Gábor csángó településtörténeti adattára − Repertoriu conţinând date istorico-demografice ale localităţilor ceangăieşti, de Lükő Gábor. In: Lükő Gábor: Adattár a moldvai magyarság térképéhez. Kétnyelvű kiadás−Ediţie bilingvă. Csíkszereda−Miercurea Ciuc, Hargita Kiadóhivatal−Editura Harghita, 5−18., 227−241. (Bibliotheca Moldaviensis)
 • 2008 A magyar szentek templomai Moldvában. Székelyföld XII. 8. 120−132.
 • 2008 777 proverbium Csíkszentkirályról. In: Acta Siculica 2008. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve. Főszerk.: Kinda István. Sepsiszentgyörgy, 543−580. (a 94. tétel bővített változata)
 • 2008 Nyelvi képek, proverbiumok szótára. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 259−350.
 • 2008 A nyelv megkövült képei. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 253−257.
 • 2008 A moldvai csángók lélekszámának és magyar nyelvismeretének történeti alakulása. In: Ilyés Sándor−Peti Lehel−Pozsony Ferenc (szerk.): Lokális és transznacionális csángó életvilágok. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 255−287.
 • 2008 A magyar szentek templomai Moldvában. Székelyföld XII. 8. 120−132.
 • 2008 About the Demography of the Moldavian Csángós. In: Local and Transnational Csángó Lifeworlds. Edited by: Sándor Ilyés−Lehel Peti−Ferenc Pozsony. Cluj-Napoca, Kriza János Ethnographical Society, 203−222.
 • 2008 „Ezer level ezer angyal közepibe” Angyalkultusz a moldvai csángó folklórban. In: Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, Tanulmányok a transzcendensről VI. 147−180. (Tudományos konferencia. Révfülöp, 2006. május 12–14. Rendezők: Magyar Néprajzi Társaság Folklór szakosztálya, PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszéke, MTA Néprajzi Kutatóintézete) − Megjelent még: „Ezer level ezer angyal közepibe” Angyalkultusz a moldvai csángó folklórban. In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. (Kriza Könyvek, 32.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2008. 269−298.
 • 2007 Magyar vallási néprajzi kutatások Erdélyben (tudománytörténeti összefoglaló). Ház és Ember 20. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve. Szerkesztette: Cseri Miklós és Füzes Endre. Szentendre, 79−119. (Konferenciakötet: Tájegység születik? Erdély és a Partium a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferencia Központ, 2006. november 22–23.)
 • 2007 A folklór-képek kétféle értelmezéséről. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest, Akadémiai Kiadó, 43−51. (Konferenciakötet: Folklór és vizuális kultúra. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Budapest, 2005. dec. 1–2.)
 • 2007 Moldvabánya magyar emlékei a történetírásban és a folklórban. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Budapest, Akadémiai Kiadó, 342−371. (Konferenciakötet: Folklór és történelem. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Budapest, 2006. nov. 30–dec. 1.)
 • 2007 Archaikus népi imák a Mezőségről. Művelődés LX. 6−7−8−9. 70−73. Megjelent még: In: Keszeg Vilmos−Szabó Zsolt (szerk.): Mezőség. Történelem, örökség, társadalom. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2010. 182−189.
 • 2007 A moldvai csángók népi vallásosságának kutatása. Kutatástörténeti összefoglaló. In: S. Lackovits Emőke−Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében 7. Sepsiszentgyörgy−Veszprém, II. 311−338.
 • 2007 Moldvabánya magyar emlékei. Székelyföld XI. 1. 77–112.
 • 2006 Angyalkultusz a folklórban. I–II. Keresztény Szó XVII. 12. 5–10.; XVIII. 1. 21–26.
 • 2006 A moldvabányai rovásírásfeliratról és keletkezésének hátteréről. Erdélyi Múzeum LXVIII. 3–4. 150–156.
 • 2006 A moldvai csángók asszimilációja történeti perspektívában (szempontok, források, kutatási feladatok). In: Diószegi László (szerk.): A moldvai csángók. Veszélyeztetett örökség – veszélyeztetett kisebbségek. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2006. 26–46. – Megjelent még: 1. Székelyföld X. 2006. 11. 114–136.; 2. Asimilarea ceangăilor moldoveni în perspectivă istorică. Puncte de vedere, surse, sarcini de cercetare. I–III. Moldvai Magyarság XVI. 2006. 12. (187) 15–17.; XVII. 2007. 1. (188) 17–20.; XVII. 2007. 2. (189) 19–21. 3. Moldvai Magyarság [Erdélyi Magyarság! Az Erdélyi Szövetség folyóirata] 2007. 63. szám, 16−21.
 • 2006 Egy XVI–XVII. századi magyar ferences moldvabányai sírkövéről. In: Selmeczi Kovács Attila (szerk.): Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. Veszprém, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 37–44.
 • 2006 Képek a fényben – Pictures in the light. In: Bogdán Melinda–Bán András (szerk.): Regula oculorum. Fotográfiák bencés szerzetesek hagyatékából. Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátság, 17–24.
 • 2006 Szép, boldog, csodatevő. Csíksomlyó és a Mária-dogmák. Kútfő (Csíkszereda) II. 2006. 1. 6–9. − Megjelent még: Transsylvania. Erdélyi tájékoztató. XLVII. 2. 16–2
 • 2005 Hol lakik az ördög? Korunk XVI. 5. 62–70.
 • 2005 A nyelvtudomány 1945 utáni eredményei a csángó név, a csángó nyelv és a csángó etnikum eredetére vonatkozóan. In: Pál Judit–Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004 [2005]. 493–505.
 • 2004 A moldvai csángók nyelvészeti kutatása. 1945–2004. In: Kiss Jenő (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 221. szám, Budapest, 208–285.
 • 2004 A Szent Kereszt Hadserege egy moldvai csángó faluban (Bogdánfalvában). Egyházfórum (Pécs) XIX. (V.) 5. 11–15.
 • 2004 Erdély János (1891–1983) bogdánfalvi szentember és népénekei. Székelyföld VIII. 10. 126–144. − Megjelent még, kottamellékletekkel bővítve: In: Domokos Mária−Halász Péter (szerk.): A népének mint a hagyományos vallásgyakorlat egyik legfontosabb eleme. Jáki Sándor Teodóz OSB a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület hetvenöt esztendős elnöke tiszteletére rendezett tudományos ülés előadásai. 2004. május 11. Budapest, Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület, 2006. 61−82.
 • 2004 Előszó. In: Tánczos Vilmos (szerk.): Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 5–8.
 • 2004 Az elhagyott szolga lázadása, avagy gondolatok a néprajzi dokumentumfilmről. In: Halmos Ádám–Füredi Zoltán (szerk.): A valóság filmjei. Tanulmányok az antropológiai filmről és filmkatalógus. Budapest, [dialëktus] Fesztivál. Magyar Néprajzi és Antropológiai Filmszemle, 83–92.
 • 2004 Mony és misze. In: Margittai Gábor (összeáll.): Mobil és katrinca. Konferencia a veszélyeztetett csángó örökségről. [Teleki László Alapítvány, 2004. márc. 25–26.] Magyar Nemzet, április 10., 24. old.
 • 2002 Ceangăii din Moldova. Altera VIII. 17–18. 48–80.
 • 2002 Hungarians in Moldavia. Hungarian Heritage. Volume 3. European Folklore Institute, Budapest, 11–27.
 • 2002 About the Demography of the Moldavian Csángós. In: Diószegi László ed.: Hungarian Csángós in Moldavia. Essays on the Past and Present of the Hungarian Csángós in Moldavia. Teleki László Foundation–Pro Minoritate Foundation. Budapest, 117–147.
 • 2001 Moldvai csángók – moldvai katolikusok. Lélekszámuk alakulása a múltban és a jelenben. Ethnographia CXII. 1–2. 149–178.
 • 2001 A Szent megnyilatkozásai a moldvai és gyimesi népi imádságokban. In: Barna Gábor (szerk.): A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép Európában. A magyar szentek tisztelete. Szeged, 247–258.
 • 2001 A magyar lélek formáinak eszmei és módszertani hátteréről. Utószó Lükő Gábor A magyar lélek formái c. könyvének 3. kiadásához. Szerk.: Pozsgai Péter. Budapest, 325–336.
 • 2001 A moldvai csángó archaikus népi imádságok képi egységei. In: S. Lackovits Emőke–Mészáros Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében 5. I. 165–182.
 • 2001 Szappan a kredenc sarkán, avagy a csángókérdés tudománya és politikája. Kisebbségkutatás X. 1. 53–62.
 • 2001 A népi imák ébresztés motívumáról. Csángó szöveganyag alapján. In: Barna Gábor (szerk.): „Nyisd meg, Uram, szent ajtódat…” Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára. Budapest, 27–37. − Részlete megjelent még: Kalligram 2001. 1–2. 75–80.
 • 2001 Imaszövegek. In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 275−298.
 • 2001 Hungarians in Moldavia. In: Ferenc Gereben ed.: Hungarian Minorities and Central Europe. Regionalism, National and Religious Identity. Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba, 266–289.
 • 2000 A moldvai csángók és kultúrájuk. In: Bihari Zoltán (főszerk.) – Bihariné Dániel Katalin (szerk.): Magyarok a világban. Kárpát-medence. Kézikönyv a Kárpát-medencében, magyarország határain kívül élő magyarságról. Budapest, Ceba Kiadó, 350–354.
 • 2000 Egy folklórműfaj (archaikus ima) mint ritualizált szöveg. In: Borbély Anna (szerk.): Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát medencében. A 10. élőnyelvi konferencia előadásai. Budapest, 207–212.
 • 2000 Messianisztikus jelképek a csángó népi imádságokban. In: Folklorisztika 2000 ben. Folklór – irodalom – szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I–II. Budapest, 348–366.
 • 2000 Az imaszövegek képi- szintaktikai egységei. In: Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 221−390. − Megjelent még: In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 130−231.
 • 2000 Archetipikus jelképkörök a népi imádságokban. In: Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 51−220. − Megjelent még: In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 41−129.
 • 2000 Az archetipális mítoszelmélet. In: Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 11−50. − Megjelent még: In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 19−40.
 • 1999 Népi vallásosság: In: Demény István Pál–Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács, 104−141. − Megjelent még: 2. kiad., Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 103−137.
 • 1999 A ráolvasás. In: Demény István Pál–Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács, 76−80. − Megjelent még: 2. kiad., Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 76−81.
 • 1999 Az archaikus népi ima. In: Demény István Pál–Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács, 1999. 71−76. − Megjelent még: 2. kiad., Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 72−76.
 • 1999 Az archetipális mítoszelmélet – avagy a népi kultúra elfelejtett szimbolikus nyelvéről. In: Pozsgai Péter szerk.: Tűzcsiholó. Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére. Budapest, 567–590. (angol rezümével)
 • 1999 Petrás Ince János. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi Panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. II. Marosvásárhely, 143–151.
 • 1999 A moldvai archaikus népi imák repertóriuma. In: Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 323−353.
 • 1999 A moldvai archaikus népi imák élettere. In: Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 243−322. − Megjelent még: A műfaj helye a kultúrában: az archaikus ima élettere. In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 232−274.
 • 1999 A moldvai csángók lélekszámáról. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Budapest, 1999. 7–32. (A Magyarságkutatás Könyvtára XXIII.) − Megjelent még: 1. Über die Bevölkerungszahl der Moldauer Tschangos. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 228–275.; 2. A moldvai csángók lélekszámáról. In: Vincze Gábor (szerk.): Nyolcvan év. A romániai magyarság története 1918–1998. Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 2000. 109–149.; 3. A moldvai csángók lélekszámáról. Nyelvünk és Kultúránk XXXII. (121.) 2002. 3. 13–41. − A tanulmány magyar, angol és német változata interneten elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban és a Kulturális Innovációs Alapítvány honlapján Varga E. Árpád cikkgyűjteményében.
 • 1998 Az archetipikus kép mint szakrális üzenet. I–II. Székelyföld II. 5. 111–125. és 6. 146–156.
 • 1998 Középkori szentkultusz a moldvai népi imádságokban. In: Jankovics József–Monok István–Nyerges Judit–Sárközy Péter (szerk.): A magyar művelődés és a kereszténység. I–III. Budapest–Szeged, II. 957–667. (A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Róma–Nápoly, 1996. szept. 9–14.)
 • 1998 „Énvelem soha meg nem alkható világ”. Látó 1998. IX. évf., 4. szám, 48–55. (esszé Bethlen Miklósról) − Megjelent még: Bethlen Miklós. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi Panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. I. Marosvásárhely, 169–176.
 • 1998 Kettős hatalmi szerkezet a Székelyföldön. Magyar Kisebbség, Új sorozat, IV. 2. (12.) 339−362. − Megjelent még: Bakk Miklós–Székely István–Toró T. Tibor (szerk.): Útközben. Pillanatképek az erdélyi magyar politika reformjáról. Csíkszereda, 1999. 294–329.
 • 1997 A moldvai magyarok búcsúvezetői. In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében II. Veszprém–Debrecen, 148–167.
 • 1997 Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség. Új folyam, III. 1–2. 370–390. (Angol fordításban itt.)
 • 1997 A boldog, a szép és a szűz az archaikus imádságokban. In: Péntek János (szerk.): Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Kolozsvár, 404–407.
 • 1996 A Szent megnyilatkozásai a moldvai és gyimesi népi imádságokban. Kisebbségkutatás V. 4. 370–381. − Megjelent még: 1. KJNT Évkönyve 5., 1997. 224–239.; 2. The Manifestations of ‘szent’ in Traditional Prayers of Moldavia and Gyimes. In: Gy. Cholnoky–E. Dunay ed.: Minorities Research. A Collection of Studies by Hungarian Authors. Budapest, 1999. 59–70.
 • 1996 Egy apokrif Szent Antal ima és műfajkörnyezete. Néprajzi Látóhatár V. 3–4. 141–150.
 • 1995 „Deákok” (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban. Erdélyi Múzeum (Kolozsvár) LVII. 3–4. 82–98. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 190–222.; 2. Kantoren in den ungarischen Dörfern Moldaus. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 191–227.; 3. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 175−206.
 • 1995 A nyelvváltás jelensége a moldvai csángók egyéni imarepertoárjában. Kétnyelvűség. Nyelv és kultúrökológiai szaklap (Szada). III. 2. 51–68.
 • 1995 Kis magyar vademecum vallási néprajzi kutatásokhoz. In: Zakariás Erzsébet (szerk.): KJNT Évkkönyve 3. Kolozsvár, 249–262. − Megjelent még: Iskolakultúra V. 1995. 11–12. 19–27.
 • 1994 Gyimesi archaikus népi imádságok és ráolvasások. In: Keszeg Vilmos–Zakariás Erzsébet (szerk.): A KJNT Évkönyve 2. Kolozsvár, 211–243.
 • 1994 Archaikus és liturgikus imafüzérek Moldvában. Jel VI. 8. 249–252.
 • 1994 „Feltekintek napkeletre”. Moldvai archaikus népi imádságok. Néprajzi Látóhatár III. 1. 217–243.
 • 1993 Egyház, vallás – népi kultúra. Korunk IV. 8. 9–22. − Megjelent még: 1. Biserică, religie – cultură populară. In: Cumpăna 2. 1995. 109–124.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 223–251.; 3. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 206−232.
 • 1993 Közel a földhöz, az éghez, a csillagokhoz. In: Hajdú Farkas Zoltán: Csíki kaláka. Csíkszereda, Pro-Print Rt., 3–14. (előszó)
 • 1992 Egy archaikus imamotívum a csíkmenasági vallásos népénekekben. Művelődés XLI. 6. 37.
 • 1992 A moldvai csángók pünkösd hajnali keresztútjárása a Kis Somlyó hegyen. In: Asztalos Ildikó (szerk.): Hazajöttünk. Pünkösd Csíksomlyón. Kolozsvár, 40–45., 60−61, 78.
 • 1991 Adatok a csíksomlyói kegyhely búcsújáró hagyományainak ismeretéhez. In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében I. Veszprém, 136–158.
 • 1991 A csíksomlyói búcsújáróhely közvetlen vonzáskörzete. Térkép. Összeállította Tánczos Vilmos. A térképet szerkesztette és rajzolta Jánosi Csaba. [Sepsiszentgyörgy] Európai Idő (Két kísérőszöveggel: a) Zeng az erdő, zúg a levele Mária tiszteletére; b) A falvak történelmi sorrendje a pünkösdszombati nagy körmenetben) − Megjelent még: 1. In: Asztalos Ildikó (szerk.): Hazajöttünk. Pünkösd Csíksomlyón. Kolozsvár, Gloria, 1992. 60−61. (térkép, helyszínrajz, tanulmány, két vallásos népének); 2. In: Kiss Melitta – Pápai Ferenc: Csíksomlyó 2000. Térkép. Nyír Karta Bt. Nyíregyháza
 • 1991 Archaikus imák Csíkmenaságról. In: Halász Péter (szerk.): A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Budapest, 719–726.
 • 1991 „Gyöngyökkel gyökereztél…” Archaikus apokrif népi imádságok. Művelődés XL. 2−3. 49−51.
 • 1991 Előszó. In: Horváth István: A tenger hangja. Novellák. Válogatta és a függeléket összeállította Horváth Arany. Az előszót írta Tánczos Vilmos. Kolozsvár, Dacia Könyvkiadó, 5−18.
 • 1990 A csíksomlyói kegyhely története. Sepsiszentgyörgy, (az Európai Idő hetilap és kiadó különkiadványa)
 • 1986 Karácsony Benő „periratai”. In: Karácsony Benő: Pjotruska. Az előszót írta és a függeléket összeállította: Tánczos Vilmos. Kolozsvár-Napoca, Dacia Könyvkiadó, 5−20.
 • 1985 A szociálpolitikus Venczel Józsefről. 1936–1940. Harmadkor (Szeged) 1985. 3. 5−26. (Gál Balázs álnéven. Társszerző: Berényi Viktor [Hajdú-Farkas Zoltán])
 • 1985 Közösségi formák műhelye. Korunk XLII. 5. 372−373. (bevezetés a Kolozsvári Magyar Tanszék keretében működő Műhely Kör rendezvényein elhangzott társadalomtudományi előadásokhoz. Társszerző: Hajdú Farkas-Zoltán)
 • 1984 Karteziánus és coccejánus eszmék hatása Bethlen Miklós személyiségének alakulására. Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár) XXVIII. 1. 9–22.

Néprajzi esszé

 • 2019 A kaszálás módja. Székelyföld XXIII. 6. 99–130. – Megjelent még: Tánczos Vilmos: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Bővített és javított kiadás. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal–Székelyföld Alapítvány. 2019. 21–62. 
 • 2015 Négy börtöntörténet az ünnep lényegéről. Korunk XXVI (harmadik folyam). 12. 3−8.
 • 2015 A legelső lépés. In: Borsodi L. László et alii (szerk.): A Csíkszeredai Márton Áron Gimnázium Évkönyve a 2013−2014. tanévről. Csíkszereda, 130−138. Megjelent még: A legelső lépés. In: Jakab Albert Zsolt-Vajda András (szerk.): Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. Kolozsvár, KJNT – BBTE Magyar Néprajz és Antroplógia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017, 117-124.
 • 2014 Vágykeresztség. Székelyföld XVIII. 5. 134−137. – Megjelent még: Moldvai Magyarság XXIV. 8. (279.) 14−15.
 • 2008 Csíki parainézis (2). In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 191−249.
 • 2008 Csíki parainézis – metaforákkal. Székelyföld X. 2006. 1. 307–323. − Megjelent még: Csíki parainézis (1). In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 165−189.
 • 2008 A történelmet nem én rontottam el. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 91−163.
 • 2008 Amikor még a kő lágy volt. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 63−89.
 • 2008 A csodálatos tehénfogat. Székelyföld XII. 12. 139−157. − Megjelent még: In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 33−58.
 • 2008 Hajnali varázslat. Székelyföld XII. 1. 129−134. − Megjelent még: In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 25−33.
 • 2007 Az Európa Tanács raportőrével a moldvai csángóknál. Egy moldvai út feljegyzései. 2000. szept. 5−8. Erdélyi Társadalom, V. 2. 29−46. Megjelent még: 1. Ilyés Sándor−Peti Lehel−Pozsony Ferenc (szerk.): Moldvai csángók. 1990−2010. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2010. 41−66.; 2. In: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011. 213−234. ISBN 978-606-8178-41-7
 • 2007 Etnográfusi történetek a csángó nyelvi identitásról. In: Benő Attila−Fazakas Emese−Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Kolozsvár, 2007. II. 379−388. − Megjelent még: 1. Székelyföld XI. 2007. 12. 111−121. 2. In: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011. 243−251. ISBN 978-606-8178-41-7
 • 2005 Elhangzott a szó. Székelyföld IX. 12. 96–104. – Megjelent még: 1. Transsylvania XLVII. 2006. 1. 12–16.; 2. Ekler Andrea–Rosonczy Ildikó (szerk.): Az év esszéi – 2006. Antológia. Budapest, Magyar Napló, 2006. 106–113.)
 • 2003 A tér szelleme, avagy a zárt tér biztonsága. Egy gondolat a Korunk csángó számának csíki bemutatójára. Moldvai Magyarság XIII. 2003. 12. (151.) 5. − Megjelent még: 1. Székelyföld VIII. 2004. 1. 66–67.; 2. Ha keleten kilyukad az ég. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 59−60.
 • 1996 Keletnek megnyílt kapuja. Emlékképek a moldvai csángók szerkezet nélküli kultúrájáról. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 97–173. − Megjelent még: 1. Aufgetan ist das Tor des Ostens. Erinnerungsbilder über die unstrukturierte Kultur der Moldauer Tshangos. Moldau, August 1995. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 95–173.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 88−159.
 • 1996 Kultúrák találkozása. Bonyodalmak egy gyimesi halottkísérő körül. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 74–96. − Megjelent még: 1. Die Begegnung der Kulturen. Verwicklungen um ein Totengeleit aus Gyimes. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 72–94.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 67−87.
 • 1996 Egy nyári nap Bukovinában. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 65–73. − Megjelent még: 1. Ein Sommertag in der Bukowina. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 63–71.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 59−66.
 • 1996 Nagyhét Csíkszentdomokoson. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 56–64. − Megjelent még: 1. Ökotáj. A Zöld Hálózat lapja. 1997. 16–17. 72–77.; 2. Die Karwoche in Csíkszentdomokos. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 55–62.; 3. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 51−58.
 • 1996 Taxizó romák, juhmérő parasztok. Egy szempont a néprajzosi közérzet vizsgálatához. Kalligram (Pozsony), április, 4. szám, 120–122. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 10–15.; 2. Roma, die Taxi fahren, Bauern, die Schafe auswiegen. Subjektive Anmerkungen zur Wissenschaftstheorie der Volkskunde. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 10–15.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 10−14.
 • 1996 Ellene mondjak-e az ördögnek? In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 7–9. (előszó) − Megjelent még: 1. Soll ich denn dem Teufel widersprechen? In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 7–9.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 7−9.
 • 1996 Búcsú Csíksomlyón – egy rituális dráma katarzisa. Korunk VI. 1995. 3. 53–59. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 42–55.; 2. Religous Festival at Csíksomlyó. Catharsis of a Ritual Drama. In: Render. Anthology of Korunk. 1. 1996. 81–87.; 3. Wallfahrt in Csíksomlyó. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 42–55.; 4. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 39−50.
 • 1996 Nekem vót bajom a Gonoszval! Találkozások Moldvával, a középkorral és a Gonosszal. In: Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1995/1996. 283−296.
 • 1995 „Én román akarok lenni!” Csángók Erdélyben – az etnikai, nyelvi, nemzeti identitás kérdései. Korunk VI. 1. 61−69. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 174–189.; 2. In: Halász Péter szerk.: Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai. 1994. október 28–30. Budapest, 1997. 45–56. (Csángó Füzetek 2. A Lakatos Demeter Egyesület Kiadványa); 3. „Vreau să fiu român”. Ceangăi în Transilvania – probleme ale identitătii etnice lingvistice nationale. In: Cumpăna. Antologia revistei de cultură Korunk. 3. é. n. [1997] 29–36.; 4. „Ich will Rumäne sein!” Tshangos in Siebenburgen. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 174–190.; In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 160−174.
 • 1994 Kitántorgott… Magyarországra. Egy társasutazás margójára. Korunk V. 4. 62–73. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 16–41.; 2. A emigrat bezmetic… în Ungaria. Pe marginea unei călătorii colective. In: Cumpăna. Antologia revistei Korunk. 1. 1994. 181–192.; 3. Hinausgetaumelt… nach Ungarn. Randbemerkungen zu einer Busreise. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 16–41.; 4. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 15−38.
 • 1994 „Temetése a temető szélében vagy az akasztottak között lesz”. Adalékok egy határozat értelmezéséhez. Korunk V. 6. 99–101. (+ Vitacikkek.)
 • 1993 Kaszáló kaláka. In: Hajdú Farkas Zoltán: Csíki kaláka. Csíkszereda, Pro-Print Rt., 117−118. − Megjelent még: In: Tánczos Vilmos: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 19−24.
 • 1992 Itt is egy darab Európa süllyedt el. Bukovinai útinapló − 1992. július. Európai Idő III. 35−36., szept. 2.−szept. 15.
 • 1990 „Olyan magos a keresztfa…” Gyimesi napló, 1989. november. Korunk I. 1990. 6. 756–766. − Megjelent még: In: Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1995/1996. 252−282.

Recenziók

 • 2020 Mária-énekek a magyar folklórban: szövegkiadás és -elemzés. Mária anya – Mária anyánk. Szűz Mária élete és alakja a magyar népi Mária-költészetben Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése szerint. Szerkesztette: Medgyesy S. Norbert. Budapest, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2019. 1014. old., 60 kép, CD-melléklet 209 Mária-énekkel. Erdélyi Múzeum LXXXII. 2. 156–159.  ISSN 1453-0961
 • 2019 Mohay Tamás köszöntése. 2019. május 27., Budapest, ELTE BTK, Néprajzi Intézet. In: Bali János–Bárth Dániel–Deáky Zita–Vámos Gabriella (szerk.): Kövek, fák, források. Tanulmányok Mohay Tamás hatvanadik születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Néprajzi Intézet, 14–17.
 • 2018 A moldvai magyar tájnyelv szótáráról. Ethnographia CXXIX. 4. 745–760.
 • 2017 Egy régi mirákulumgyűjtemény a csodákkal jeleskedő csíksomlyói kegyszoborról. Mohay Tamás: Istennek kincses tárháza. P. Losteiner Leonárd kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegyszobráról. Csíksomlyó‒Budapest, 2015. Erdélyi Múzeum LXXIX. 2. 213‒217.
 • 2017 Csíkszék régi népi imádságai. Takács György: Angyalok csenditének. Archaikus népi imádságok a régi Csíkszékről. Takács György: Elindula boldogságos szép Szűz Mária… Ráolvasók a régi Csíkszékről. Korunk XXVIII. 1. 95−97.
 • 2016 A mágikus erejű pap. Szerepek és helyzetek. Válogatta és sajtó alá rendezte Czégényi Dóra. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014. 548 p. (Emberek és kontextusok, 11.) Ethnographia CXXVII. 1. 164−166.
 • 2015 Székely népi imádságok. Székelyföld XIX. 11. 170−173. (Ismertetés: Székely népi imádságok. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2015.)
 • 2015 Egy moldvai csángó falu vallási néprajzi monográfiája. [Iancu Laura: Vallás Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz−Kulturális Antropológia Tanszék, 2013. (Studia Ethnologica Hungarica XVII.)] Erdélyi Múzeum LXXVII. 2. 204−209.
 • 2014 „A hallgatás, az elhallgatás is hazugság.” [Mihai Perca: Rădăcini. Despre maghiarii din Moldova. 2012.] Művelődés LXVII. 2. 4−6.
 • 2013 Újabb források a Vadrózsák keletkezéstörténetéhez [Szakál Anna: „Így nőtt fejemre a sok vadrózsa…” Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez. Kriza János Néprajzi Társaság – Magyar Unitárius Egyház. Kolozsvár, 2012. 416 old.] Keresztény Magvető CXIX. 4. 470−476. – Megjelent még: Erdélyi Múzeum LXXVI. 2014. 1. 166−169.
 • 2009 Kitalált hagyomány? Mohay Tamás A csíksomlyói búcsújárás. Történet, eredet, hagyomány című könyvéről. Keresztény Szó XX. 2009. 8. 22−26. (ISSN 1220-630 X) − Megjelent még: 1. Erdélyi Múzeum LXXII. 2010. 1−2. 135−142.; 2. Regio XXI. 2010. 2. 129−138. (bővítve)
 • 2008 Eredmények és gondok a mondakutatásban. Két gyimesi csángó mondagyűjtemény margójára. (Magyar Zoltán: A csángók mondavilága. Gyimesi csángó népmondák. Budapest, Balassi Kiadó, 2003.; Takács György: Kantéros, lüdérc, rekegő. Hárompataki csángó hiedelemmondák. Budapest, Magyar Napló, 2004.) Erdélyi Múzeum LXX. 1−2. 132−134
 • 2008 Néprajzi monográfia a székely tízesekről. Bárth János: Az eleven székely tízes. A csíkszentgyörgyi és a csíkbánkfalvi tízesek működése a XVII−XX. században. Kecskemét, 2007. Erdélyi Múzeum LXX. 3−4. 107−110.
 • 2007 Móser Zoltán erdélyi fényképei elé. Korunk XVIII. 6. 66–67.
 • 2005 Ünnepek és hétköznapok folklórja Moldvában. The Folklore of Hungarian Moldavia’s celebrations and everyday life. In: Nincs Pusztina békerítve. Ünnepek és hétköznapok Moldvában. I−II. Etnofon Records Hungary, ED-CD 079. (szerkesztés és kísérőtanulmány)
 • 2003 Nyisztor Ilonka csángó balladái. In: Nyisztor Ilona: Elment a madárka. Moldvai csángó népballadák. Budapest, Etnofon Records, ED-CD 057, (kísérőtanulmány)
 • 2003 Moldvai csángó karácsonyi énekek. In: Nyisztor Ilona: Moldvai csángó karácsonyi énekek. Budapest, Etnofon Records, ED-CD 0666, (szerkesztés, kísérőtanulmány)
 •  2002 Archaikus népi imádságok és ráolvasások a Csíki havasokból. (Takács György: Aranykertbe’ aranyfa. Gyimesi, hárompataki, Úz völgyi csángó imák és ráolvasók. Budapest 2001. 570 lap.) Erdélyi Múzeum LXIV. 3–4. 163–164.
 • 1998 Egy különös tanulmány a csángókról. (Recenzió: The Moldavian Csango. Study by Valentin Stan and Renate Weber. h.n. [Budapest], é. n. [1998], 32. p.) Regio IX. 3. 181–195.) − Angol megjelenése: An Unusual Study of the Csángó. In: Regio. A review of studies on minorities, politics and society. 2000. 1. 153–170. − A recenzió interneten is elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban (http://mek.oszk.hu/00900/00983/pdf/index.html) és a Kulturális Innovációs Alapítvány honlapján (http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/nepes.htm).
 • 1996 Pr. Iosif Gabor: Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova (Bacău, 1996. 306. p.) Erdélyi Múzeum LVIII. 3–4. 355–357. − Megjelent még: Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1997. 3–4. 19–22.
 • 1996 Recenzió Nagy Olga Pályakép fénnyel és árnyékkal (Székelyudvarhely, 1995. 236. p.) c. könyvéről. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 3–4. 32–33.
 • 1991 Colocviu despre maghiarii din Moldova. Csángó Újság II. 12., május
 • 1991 Jöjj, Szentlélek Istenünk! Európai Idő II. 21., május 22. (ismertetés annak a levélnek kapcsán, amelyet kilenc moldvai származású erdélyi pap írt Ioan Robu bukaresti érsekhez) − Megjelent még: Kelet-Nyugat (Nagyvárad) II. 1991. 23., jún. 6.

Egyéb közlemények

 • 2018 Emlékezés Kallós Zoltánra (1926‒2018). Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények LXII. 2. 188‒189.
 • 2016 A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége laudációja. Moldvai Magyarság XXVI. 12. 4−5.
 • 2016 Régi tárgyak a mai világban. Petres László Kalagori nagy hegy alatt… című népművészeti kiállításának (Kolozsvár, Apáczai Galéria, 2016. jan. 22−23.) megnyitóbeszéde. Moldvai Magyarság XXVI. 3. 3−5.
 • 2015 In memoriam Erdélyi Zsuzsanna. Szabadság (Kolozsvár) XXVII. 41. 2015. febr. 20., péntek, 10. old.
 • 2015 Erdélyi Zsuzsanna (1921. január 10−2015. február 13.) Erdélyi Múzeum LXXVII. 2. 139−144.
 • 2012 „Csodák sorozata az életem”. Az életműdíjjal kitüntetett P. Daczó Árpád−Lukács köszöntése. Keresztény Szó XXIII. 5. 8−9.
 • 2011 Búcsú Varga E. Árpádtól. Székelyföld XV. 6. 172−178.
 • 2011 A Kriza János Néprajzi Társaság múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Korunk XXII. 3., március, 17−21.
 • 2010 Erdélyi Zsuzsanna laudációja. Budapest, XIV. Csángó Bál, 2010. febr. 6. Moldvai Magyarság XX. 3. (226.), 2010. március, 6−7. − Megjelent még: Erdélyi Zsuzsanna köszöntése. Székelyföld XV. 2011. 1. 112−116.
 • 2009 Nyisztor Ilona laudációja. Moldvai Magyarság XIX. 3. (214) 8−9. (ISSN 12245356) − Megjelent még: Nyisztor Ilona laudációja. Polísz (Budapest) 2009. május, 124. 80−84.
 • 2008 Hozzászólás a moldvai csángó „magyarórák” kérdéséhez. Moldvai Magyarság XVIII. 6 (205). 8−10.
 • 2006 Gazda Klára laudációja [az EME tiszteleti tagjává való megválasztása alkalmával] Erdélyi Múzeum LXVII. 1–2. 157–159.
 • 2004 Aki az Egészet akarta… Horváth István és Magyarózd. Transsylvania XLV. 3. 28–30.
 • 2002 Egy teljes szerkezetű értelmiségi társadalomért. In: Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2002. Temesvár–Kolozsvár, 10–20.
 • 2002 A moldvai csángók eredete. – Originea ceangăilor din Moldova. Moldvai Magyarság XI. 2001. 12. 16–18.; XII. 1. 18–19. (kétnyelvű)
 • 2001 A moldvai csángók eredete/Originea Ceangăilor din Moldova. I–II. Moldvai Magyarság XI. 12. (127.), december, 16–17. és XII. 1. (128), 2002. január, 18–19.
 • 2000 Milyen szerepe lehet egy magyar magánegyetemnek az Erdélyben zajló tudományos kutatásban? In: INFO Társadalomtudomány 51. szám, december, 43–46.
 • 2000 A moldvai katolikusok számának történeti alakulása. Moldvai Magyarság X. 5. 9.
 • 2000 Csíksomlyó, a világ magyarságának zarándokhelye. In: Kiss Melitta–Pápai Ferenc: Csíksomlyó 2000. Térkép. Nyír Karta Bt., Nyíregyháza − Megjelent még: Transsylvania. Erdélyi tájékoztató. XLVII. 2006. 2. 13–16.
 • 2000 A moldvai csángók eredete. Krónika, november 24–25. 13.
 • 2000 A kilencvenéves Lükő Gábor köszöntése. Erdélyi Múzeum LXII. 1–2. 107–109. − Megjelent még: Erdélyi Magyarság 2000. XI. 41. 50–51.
 • 1998 A csángó identitás és tényezői. Bihari Napló, márc. 14–15.
 • 1996 Hivatalos és népi vallásosság. Előadás a Romániai Magyar Pax Romana tanulmányi hétvégéjén Csíksomlyón. Keresztény Szó VII. 12. 20–25.
 • 1995 Vas seprükvel seprüzték… Keresztény Szó VI. 2. 19. (egy pusztinai archaikus népi ima)
 • 1993 Hajnal, hajnal, piros hajnal… Korunk IV. 12. 73−74 (egy klézsei archaikus népi ima)
 • 1993 Csángó ráolvasó imádságok. Helikon (Kolozsvár) IV. 1. 21. (öt archaikus népi ima)
 • 1992 [Két moldvai vallásos népének] Ó, áldott Szizanya, mennyei szép róza…, Lehullott a Jézus vére. In: Asztalos Ildikó (szerk.): Hazajöttünk. Pünkösd Csíksomlyón. Kolozsvár, 38., 47−48.
 • 1992 A te katonád voltam, Istenem… Domokos Pál Péter és a csíki katolicizmus. Keresztény Szó III. 4. 14. (nekrológ)
 • 1992 Domokos Pál Péter (1901−1992). Európai Idő III. 11−12., márc. 18−31.
 • 1992 Gyűjtési felhívás archaikus népi imádságok lejegyzésére. Keresztény Szó III. 2. 16.
 • 1991 Ráolvasás betegségre. Keresztény Szó II. 20., máj. 19.
 • 1991 Az erdélyiség mítosztalanítása. Korunk 10. 1237–1239. (Németül: Die Entmythologierung des Siebenbürgertums. In: Siebenbürgen. Magie einer Kulturlandschaft. Klausenburg, Korunk, 1999. 99–101.)
 • 1991 Transzilvanizmus és nemzeti identitás. 1−6. Európai Idő II. 4−9., jan. 23., jan. 30., febr. 6., febr. 13., febr. 20., febr. 27.
 • 1991 Adatok az 1977−1991 közötti Hargita megyei magyar nyelvű oktatásról. Regio II. 2. 193−204.
 • 1991 „Égi trónusodból, csillagos lakodból…” Tanácskozás a moldvai magyarokról. Budapest, 1991. március 2. Európai Idő II. 12., márc. 20. − Részlete megjelent még: Keresztény Szó 1991. 20., máj. 19.
 • 1991 Erdélyi Zsuzsanna köszöntése. Honismeret XIX. 4. 96−98.
 • 1980 Olimpia… télen-nyáron. Echinox XII. 1980. 8−9−10. 28−29.

Interjúk (beszélgetőtársként)

 • 2014 Vitos Imre csíkszentkirályi katona első világháborús emlékei. Székelyföld XVIII. 7. 65−80.
 • 2011 „Hosszú úton, széles úton…” Tánczos Vilmos beszélgetése Erdélyi Zsuzsannával. Székelyföld XV. 1. 117−129.
 • 2010 Szolgabarát. I−II. Tánczos Vilmos beszélgetése P. Ferencz Ervin gyergyószárhegyi ferences szerzetessel. Székelyföld XIV. 5. 119−147., 6. 123−160.
 • 2009 Özv. Bálint Lajosné Gál Brigitta. Emlékképek a régi Tusnádfürdőről. Lejegyezte Tánczos Vilmos. Korunk XX. 8. 55−66.
 • 2001 „Elszántam magam egy pályára, és mindvégig kitartottam mellette.” Beszélgetés Szabó György klasszika filológussal. Székelyföld V. 3. 31–50. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 371−387.
 • 2003 A történések színe és visszája. I–IV. Tánczos Vilmos beszélgetése dr. Antal Árpád irodalomtörténész professzorral. Székelyföld VII. 6. 43–74.; 7. 27–58.; 8. 29–62.; 9. 31–60. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 511−621. − Részletek az I. részből: Beszélgetés Antal Árpád irodalomtörténész professzorral. Transsylvania. Az Amerikai Erdélyi Szövetség Negyedévi tájékoztatója. XLIV. 3. 23–25.
 • 2001 „Engem mindig az élő falu érdekelt”. Beszélgetés Nagy Olga néprajzkutatóval. Székelyföld V. 2. 43–59. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 353−367.
 • 1998 „El lehet jutni oda, hogy egy objektív históriát írjunk.” Beszélgetés Csetri Elek akadémikus történésszel. Székelyföld II. 11. 85–100. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 171−186.
 • 1998 „A hétköznapok története más, mint a foradalmaké.” Beszélgetés Egyed Ákos történészprofesszorral. Székelyföld II. 3. 53–70. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 65−81.
 • 1997 Liberalizmus vagy hivatásrendiség? Beszélgetés Imreh István történészprofesszorral Venczel József eszméiről. Székelyföld I., október, 1. 60–69. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 9−20.
 • 1991 „Nekem nem az a hazám, amit Kádár vagy Rákosi mondott.” Interjú Domokos Pál Péterrel. Európai Idő II. 40. és 41–42. szám. − Megjelent még: Székelyföld 2001. V. 6. 43–54.; In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 403−413.

Interjúk (interjúalanyként)

Film, videó

 • 2019 Ott legbelül dal van… [Kászoni népdalok] Rendező-operatőr: Mohi Sándor. Néprajzi szakértő: Tánczos Vilmos. Gyártó: Dunatáj Alapítvány. 57 perc
 • 2013 Ez már nem az én városom. Kolozsvár. Mohi Sándor és Tánczos Vilmos filmje. Gyártó: Dunatáj Alapítvány. 52 perc
 • 2009 Szolgabarát. Találkozások Ferencz Ervin erdélyi ferences szerzetessel. (dokumentumfilm) Dunatáj Alapítvány, Budapest, 53 perc. Rendező-operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos. Hangmérnök: Kapcsos Vince. Gyártásvezető: Szederkényi Miklós
 • 2007 Imádság. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 28 perc. Rendező-operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos (A film operatőri díjat kapott a 38. budapesti filmszemlén, 2008-ban.)
 • 2005 A Jeges. Dunatáj Alapítvány. Budapest, 41 perc. Rendező-operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos
 • 2003 Se künn, se benn. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 55 perc. Rendező-operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos
 • 2002 Namika. Dunatáj Alapítvány, Budapest. Rendezte: Péterffy András. Operatőr: Mohi Sándor. Riporter: Tánczos Vilmos (A filmet bemutatták a 34. budapesti filmszemlén, 2003 januárjában.)
 • 2002 Boldogok szobrásza. [Portréfilm Kós András szobrászművészről] Dunatáj Alapítvány, Budapest, 2002. Rendezte és fényképezte: Mohi Sándor. Szakértő beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos
 • 2001 Ahogy az Isten elrendeli. Olga filmje. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 55 perc. Rendező, operatőr: Mohi Sándor. Szakértő: Tánczos Vilmos. Vágó: Kollányi Judit. Gyártásvezető: Szederkényi Miklós. Producer: Buglya Sándor. Bemutatták: a 32. Magyar Filmszemlén dokumentumfilm kategóriában 2001. febr. 4–5 én. Díjak: a) Rendezői díj és a diákzsűri díja a 32. Magyar Filmszemlén; b) a Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesülete a 2000. év legjobb dokumentumfilmjének választotta; c) 2001 októberében a Neubrandenburgi Dokumentum Art nemzetközi fesztivál fődíja
 • 2000−2001 …és rólam feledkezzetek el! Találkozás a 90 éves Lükő Gáborral. Budapest,  Dunatáj Alapítvány, 55 perc. Szerkesztő‑rendező: Halmy György. Operatőr: Kurucz Sándor. Beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos és Pozsgai Péter. − A film kiegészítése: Barátai a Tűzcsiholó című kötettel köszöntik a 90 éves Lükő Gábort. 4 perc. (Megjegyzés: a Menekülés Romániába című film átszerkesztett változata.)
 • 2000 Menekülés Romániába. Lükő Gábor a csángóknál. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 75 perc. Szerkesztő rendező: Halmy György. Operatőr: Kurucz Sándor. Beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos és Pozsgai Péter.
 • 1999 Három angyal fejem felett. Archaikus népi imádságok. I–II., 2 x 8 perc, Dunatáj Alapítvány, Budapest. Rendező, operatőr: Mohi Sándor. Szerkesztő: Tánczos Vilmos. Vágó: Kollányi Judit. (Az MTV 2 megrendelésére, 1999 vége és 2000 február)
 • 1998 Gyöngyökkel gyökereztél. Moldvai archaikus népi imádságok. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 56 perc. Rendező, operatőr: Mohi Sándor. Szerkesztő: Tánczos Vilmos. Vágó: Kollányi Judit. Hang: Gonda János. Gyártásvezető: Szederkényi Miklós. Producer: Buglya Sándor. Gyártó: Dunatáj Alapítvány. Bemutatták: a 30. Magyar Filmszemlén dokumentumfilm kategóriában 1999. febr. 5 én. és az I. Nemzetközi Ökomenikus Filmszemlén, 1999 okt. 15–19., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Rendező: Fórum Film Alapítvány
 • 1994 A csíksomlyói búcsú. Budapest, 20. perc, színes széles film. Rendező operatőr: Mester József. Szakértő: Barna Gábor−Hofer Tamás−Tánczos Vilmos.
 • 1991 Erdély Leírása. (Csík, Kászon, Gyimes néprajzi bemutatása.) Forgatás: 1991–1992. Rendező: Kézdi Kovács Zsolt. Operatőr: Sára Balázs. Hangmérnök: Lantos György. Szakértő: Tánczos Vilmos

Tánczos Vilmos munkáinak könyvészete (2019-ig)

JAKAB Albert Zsolt (összeállította): 2019 Tánczos Vilmos bibliográfiája. In: Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (szerk.): Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület, 19–52.

Hírdetés

2 thoughts on “Bibliográfia

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s